Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter ogólny i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. Została opracowana na podstawie przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”;
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

Tożsamość i dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Dariuszem Nowakiem , tel. 604292696, e-mail: info@dn.net.pl który jest naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty, zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym, zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Realizujemy wszystkie prawa podmiotów danych, określone w RODO.
 • Dane osobowe przechowujemy zgodnie z przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Chronimy dane osobowe przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe  udostępniamy innym podmiotom, odbywa się to w sposób bezpieczny, na podstawie przepisów prawa.

 

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy

Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21). Zgodnie z tymi przepisami każda osoba, której dane osobowe są przez nas przetwarzane ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych;
 • Dostępu do danych - otrzymania od nas potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO.
 • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - zażądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, inaczej czasowego zablokowania dostępu do danych; 
 • Przenoszenia danych - otrzymania kopii danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany ,w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy;
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie napływające wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub modyfikacją.

Każdy nasz pracownik lub współpracownik, mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i został zobowiązany do zachowania poufności.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie legalnie w następujących okolicznościach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Uwagi

Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej na stronach internetowych.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - udzielona zgoda uczestnika.

W przypadku braku zgody, informacje lub wizerunek nie będą przedmiotem publikacji.

Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej.

Art. 6 ust. 1 b) RODO – wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy;

Art. 6 ust. 1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

Podanie danych osobowych  jest warunkiem koniecznym. Odmowa będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania z naszych usług. 

Realizacja zobowiązań prawnych nałożonych na pracodawcę przepisami prawa pracy.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego).

Podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem ustawowym, związanym z realizacją stosunku pracy.

Zakup towarów i usług.

Art. 6 ust. 1 b) RODO – wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym. W przypadku odmowy, zawarcie umowy i jej realizacja nie będą możliwe.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będziemy przechowywać przez okresy wynikające z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego a także ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda, dane przechowywane będą przez okres jej ważności, lub do czasu jej cofnięcia.

Inne informacje

Dane osobowe możemy udostępnić podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, które będą przetwarzać je na nasze zlecenie i w naszym imieniu (np. obsługa informatyczna). W niektórych przypadkach takie podmioty mogą występować w roli niezależnych administratorów np. Poczta Polska lub bank.

W uzasadnionych przypadkach dane mogą być także udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe)  i sądom.

Danych osobowych nie sprzedajemy, nie przekazujemy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych i nie przetwarzamy w celach związanych  z profilowaniem. 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury

w Międzyrzecu Podlaskim

Polecamy
Międzyrzec Podlaski Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa Serwis taneczny Zbigniewa Sieduszewskiego Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Międzyrzec Podlaski - Twoje miasto ONLINE Fakty, Kultura, Sport, Informator WAŻNE INFORMACJE I WYDARZENIA W BIALA24.PL

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. +48 83 371 78 07, fax: +48 83 371 23 79
e-mail: kultura@miedzyrzec.pl, godziny pracy administracji: poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

© 2024 Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Created by: 4interactive