Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w zajęciach artystycznych oraz zmiany cennika opłat za zajęcia artystyczne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

Zarządzenie nr 8/2021 z dn. 24.09.2021 w sprawie zmiany cennika opłat za zajęcia artystyczne w MOK

Zarządzenie nr 11 z dn. 01.10.2020 w sprawie zmiany cennika opłat za zajęcia artystyczne w MOK

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 08.06.2020r.

2020-03-27 Zarządzenie w prawie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MOK

Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora MOK
nr 6/2015 z dnia 12.11.2015 r.

 

 

  REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

 

 I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia artystyczne, adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
  2. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
  3. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej MOK oraz w siedzibie MOK przy ul. Warszawskiej 37.

 

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury jest:
a) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć na stosownym formularzu zgłoszeniowym,w części I (w załączniku nr 3), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu (załącznik nr 1),
b) w przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie musi być podpisane przez rodzica/opiekuna,
c) uiszczanie opłaty regulowanej cennikiem MOK w Międzyrzecu Podlaskim.2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży pisemną rezygnację w II części formularza zgłoszeniowego lub, gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.

2. We wszelkich sprawach formalnych nieletnich uczestników reprezentują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

III.  PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MOK reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MOK w Międzyrzecu Podlaskim, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Opłaty wnoszone są do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
3. Opłat można dokonywać w kasie MOK od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kasy od 8:00 do 15:00 lub przelewem na nr konta: 58 8039 0006 0000 0000 0465 0003.
4. W tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona.
5. Dyrektor na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienie lub obniżenie opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej.
6. W przypadku, gdy w zajęciach artystycznych bierz udział rodzeństwo, do ulgi 50% uprawnione jest drugie i kolejne dziecko rodzeństwa.
7. 
Instruktorzy MOK nie są upoważnieni do pobierania opłat za zajęcia/warsztaty.
8. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.
Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba uczestnika zajęć trwająca powyżej 14 dni, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem pisemnym złożonym przez rodzica/opiekuna. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne, nieobecność instruktora itp.), odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora MOK.
9.  Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia/warsztaty podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.
10.  Brak wpłaty za cały miesiąc bez usprawiedliwienia traktowany jest jako rezygnacja z zajęć.

 

IV.  KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora MOK miejscu i w ustalonych godzinach.
2. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
3.Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
4. Uczestnik zajęć ma obowiązek systematycznie brać udział w organizowanych zajęciach oraz podporządkować się poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych i wychowawczych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
6. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
7. W przypadku małego zainteresowania Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć.

 

 

V. BEZPIECZEŃSTWO

1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć.
2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach.
3. Uczestnik zajęć zobowiązuje dostosować się do wytycznych instruktora.
4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez zgody i wiedzy instruktora prowadzącego.
5. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek MOK.
6 Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.
7. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
8. MOK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach lub garderobie i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.


VI. Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe uczestników zajęć, rodziców i opiekunów prawnych przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO, a ich administratorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski reprezentowany przez Dyrektora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie, tel. 604292696  lub poprzez e-mail: info@dn.net.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe słuchaczy na podstawie:

a)      art. 6 ust. 1 b) RODO – w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

b)      art. 6 ust. 1 c) RODO - w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z treści ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu MOK w Międzyrzecu Podlaskim.
4.Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach jest podanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu będącym załącznikiem nr 3 do regulaminu.
5. Każdy pełnoletni uczestnik zajęć, rodzic lub opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego ma prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe uczestników zajęć, rodziców i opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji lub innych przepisów prawa.
7. Dane osobowe uczestników zajęć, rodziców i opiekunów prawnych mogą być przekazywane wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności.
8. Dane osobowe uczestników zajęć, rodziców i opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.

 

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez MOK (np. prezentacje, wyjazdy i występy poza budynkiem MOK) podlegają uzgodnieniom z instruktorem prowadzącym oraz Dyrektorem MOK.

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

 

Zarządzenie Nr 11/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim
z dnia 1.09.2019 r.
w sprawie wprowadzenia opłat kwartalnych za zajęcia artystyczne 
organizowane przez MOK w Międzyrzecu Podlaskim

 

CENNIK 2019

Cennik opłat za zajęcia w MOK 2020/2021

UWAGA!

KWARTALNY cennik za zajęcia odbywające się w MOK
Międzyrzec Podlaski obowiązuje od dnia 01.10.2020r.

L.p.

Zajęcia

Opłata kwartalna

1

Czesne UTW – za semestr

80,00 zł

2

Sekcja instrumentalna – gra na gitarze

75,00 zł

3

Taniec towarzyski KTT "ISKRA"  – grupa podstawowa

160,00 zł

4

Taniec towarzyski KTT "ISKRA" – grupa turniejowa

210,00 zł

5

Taniec klasyczny (balet) grupa:

MINI (2016)
KIDS (2015)


120,00 zł
120,00 zł

6

Zespół taneczny "SEZAMKI"

60,00 zł

7

Zespół tańca Break Dance 90,00 zł

8

ZPiTL "DZIECI PODLASIA"

60,00 zł

9

Zajęcia fotograficzne dla dorosłych 60,00 zł

10

Zajęcia fotograficzne dla młodzieży 60,00 zł

11

Zajęcia fotograficzne dla seniorów 50,00 zł

12

Zajęcia grafiki warsztatowej dla dorosłych 75,00 zł

13

Zajęcia grafiki warsztatowej dla dzieci i młodzieży 75,00 zł

14

Zajęcia plastyczne dla dorosłych 75,00 zł

15

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży 75,00 zł

16

Zajęcia modelarskie 75,00 zł

 

Oświadczenie

Polecamy
Międzyrzec Podlaski Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa Serwis taneczny Zbigniewa Sieduszewskiego Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Międzyrzec Podlaski - Twoje miasto ONLINE Fakty, Kultura, Sport, Informator WAŻNE INFORMACJE I WYDARZENIA W BIALA24.PL

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. +48 83 371 78 07, fax: +48 83 371 23 79
e-mail: kultura@miedzyrzec.pl, godziny pracy administracji: poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

© 2024 Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Created by: 4interactive