Aktualności

2019-06-18 Zakończenie roku akademickiego UTW

Międzyrzecki linoryt na X Ogólnopolskim Biennale Plastycznym

Praca graficzna, wykona przez Macieja Puszkarskiego  (lat 13)  znalazła się na wystawie X Ogólnopolskiego Biennale Plastycznego „KOT 2019” we Wrocławiu. Konkurs miał ...

więcej »

2019-04-06 Koncert

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MOK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia artystyczne, adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
 3. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej MOK oraz w siedzibie MOK przy ul. Warszawskiej 37.

 

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury jest:
a) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć na stosownym formularzu zgłoszeniowym, w części I (w załączniku nr 3), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu (załącznik nr 1).
b) w przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie musi być podpisane przez rodzica/opiekuna,
c) uiszczanie opłaty regulowanej cennikiem MOK w Międzyrzecu Podlaskim.2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży pisemną rezygnację w II części formularza zgłoszeniowego lub, gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.
3. We wszelkich sprawach formalnych nieletnich uczestników reprezentują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

III.  PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MOK reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MOK w Międzyrzecu Podlaskim, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Opłaty wnoszone są do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
 3. Opłat można dokonywać w kasie MOK od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kasy od 8:00 do 15:00 lub przelewem na nr konta: 58 8039 0006 0000 0000 0465 0003. W tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona.
 4. Instruktorzy MOK nie są upoważnieni do pobierania opłat za zajęcia/warsztaty.
 5. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.

Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć w ciągu miesiąca.

Wyjątek stanowi choroba uczestnika zajęć trwająca powyżej 14 dni, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem pisemnym złożonym przez rodzica/opiekuna. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne, nieobecność instruktora itp.), odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora MOK.

 1. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia/warsztaty podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.
 2. Brak wpłaty za cały miesiąc bez usprawiedliwienia traktowany jest jako rezygnacja z zajęć.

 

IV.  KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora MOK miejscu i w ustalonych godzinach.
 2. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
 3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
 5. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
 6. W przypadku małego zainteresowania Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć.

 

V. BEZPIECZEŃSTWO

 1.  Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć.
 2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach.
 3. Uczestnik zajęć zobowiązuje dostosować się do wytycznych instruktora.
 4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez zgody i wiedzy instruktora prowadzącego.
 5. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek MOK.
 6. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.
 7. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
 8. MOK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach lub garderobie i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

 

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MOK. Pełnoletni uczestnicy oraz prawni opiekunowie uczestników niepełnoletnich zajęć organizowanych przez MOK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych do wiadomości MOK oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
  z dnia 29 sierpnia 1977 r. ( Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.).
 2. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez MOK (np. prezentacje, wyjazdy i występy poza budynkiem MOK) podlegają uzgodnieniom z instruktorem prowadzącym oraz Dyrektorem MOK.

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MOK

Harmonogram zajęć MOK 2017/2018

Cennik opłat za zajęcia w MOK 2017/2018

Oświadczenie

Polecamy
Międzyrzec Podlaski Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa Serwis taneczny Zbigniewa Sieduszewskiego Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Międzyrzec Podlaski - Twoje miasto ONLINE Fakty, Kultura, Sport, Informator WAŻNE INFORMACJE I WYDARZENIA W BIALA24.PL

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. +48 83 371 78 07, fax: +48 83 371 23 79
e-mail: kultura@miedzyrzec.pl, godziny pracy administracji: poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

© 2019 Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Created by: 4interactive