O Nas

Miejski Ośrodek Kultury (pod tą nazwą) istnieje od 1. lipca 1997 roku. Wcześniej funkcjonował jako Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Od 1991 roku jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności:

 • Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. Nr 110, poz.721 z 1997 r. z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 13 poz.74 z 1996r. z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 16.07.1987 r. o kinematografii (tj. Dz. U. Nr 22, poz. 127 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 17.05.1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz innych ustaw (tj. Dz.U. Nr 34, poz 198 z póź. zm.).
 • Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnuonych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U. Nr 45, poz. 446, z późn. zm.)
 • Uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podalski Nr XXXIV/222/97 z dnia 4.06.1997 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.
 • Uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podalski Nr XXX/256/2001 z dnia 31.01.2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.
 • Statutu Miejkiego Ośrodka Kultury.

Siedzibą placówki jest budynek przy ul. Warszawskiej 37 w Międzyrzecu Podlaskim. Placówka posiada salę widowiskową na 300 miejsc siedzących, garderobę, galerię sztuki "ES", pracownie artystyczne. MOK prowadzi działania mające na celu rozwój i upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, ochronę dóbr kultury oraz działania promocyjne we wszystkich dziedzinach kultury.

Kierunki działalności wytyczane są przez program i plan pracy MOK konstruowany każdego roku, a uwzględniający potrzeby środowiska.

Zakres działalność MOK obejmuje przede wszystkim:

 • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i upowszechnianie dóbr kultury,
 • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta Międzyrzec Podlaski,
 • prowadzenie działalności impresaryjnej i wydawniczej, współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi,
 • promocję kultury lokalnej, współpraca w zakresie kultury z placówkami, organizacjami, stowarzyszeniami i twórcami indywidualnymi w mieście, w kraju i za granicą.

Szczegółowy zakres merytorycznej działalności MOK określają poniższe formy pracy:

 • organizacja spektakli, koncertów, wystaw, imprez,
 • kursy taneczne, plastycznie i inne,
 • prowadzenie tematycznych grup i kół zainteresowań,
 • prowadzenie amatorskich zespołów i grup artystycznych,
 • prowadzenie galerii sztuki szeroko rozumianej,
 • organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii letnich i zimowych
 • zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców miasta,
 • prowadzenie kina,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

Na czele MOK stoi Dyrektor, który kieruje całą działalnością placówki.

Miejski Ośrodek Kultury rozpoczyna rok kulturalno-oświatowy 1 października każdego roku kalendarzowego. W stałych, cyklicznych i doraźnych formach pracy Ośrodek rozwija indywidualne zainteresowania kulturalne, upowszechnia różne dziedziny kultury i sztuki: taniec ludowy i towarzyski, muzyka, teatr i, plastyka, uwzględnia wydarzenia historyczne, społeczne i kulturalne, promuje dobrą rozrywkę. Prowadzi działalność wydawniczą. Co roku Ośrodek prowadzi wiele stałych form pracy, w których uczestniczy kilkaset osób.

W ciągu roku jest organizatorem kilkudziesięciu różnorodnych imprez (okolicznościowe, masowe, koncerty, imprez w wykonaniu amatorskich zespołów z innych placówek, przedstawień w wykonaniu zespołów zawodowych, konkursów, turniejów bądź przeglądów o różnorodnej tematyce, imprez w ramach ferii letnich i zimowych, wystaw w Galerii "ES", imprez rozrywkowo wypoczynkowych, spotkań, odczytów, sesji popularno - naukowych, bądź innych form działalności oświatowej), które gromadzą ponad kilkanaście tysięcy widzów. W realizacji zadań szeroko współpracuje z innymi placówkami kulturalno-wychowawczymi, zawodowymi, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i zakładami pracy. 

Polecamy
Międzyrzec Podlaski Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa Serwis taneczny Zbigniewa Sieduszewskiego Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Międzyrzec Podlaski - Twoje miasto ONLINE Fakty, Kultura, Sport, Informator WAŻNE INFORMACJE I WYDARZENIA W BIALA24.PL

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. +48 83 371 78 07, fax: +48 83 371 23 79
e-mail: kultura@miedzyrzec.pl, godziny pracy administracji: poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

© 2024 Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Created by: 4interactive