Regulamin Organizacyjny UTW

Regulamin Organizacyjny
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim


I. Wstęp


1. Podstawą prawną działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku (zwanego dalej "UTW") jest Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim (zwanego dalej "MOK"). UTW stanowi jedną z form działalności MOK.

2. UTW w Międzyrzecu Podlaskim prowadzi działalność w dziedzinie oświaty, kultury i zdrowia oraz profilaktyki gerontologicznej.

3. UTW ma siedzibę przy Miejskim Ośrodku Kultury mieszczącym się pod adresem: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37.

4. Celem działalności UTW jest: 
a) dbałość o zachowanie i podniesienie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych,
b) edukacja ustawiczna seniorów poprzez:
- prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki i kultury,
- organizowanie zajęć z języków obcych i warsztatów komputerowych,
c)  promocja aktywności fizycznej pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów,
d) aktywizacja społeczna poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,
e) rozwijanie kół zainteresowań prowadzonych przez samych Słuchaczy lub specjalistów z różnych dziedzin.


II. Struktura organizacyjna


1. UTW jako integralna część Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim podlega jego Dyrektorowi.

2. Organizacją i koordynacją pracy UTW zajmuje się Kierownik UTW powoływany przez Dyrektora MOK na dwuletnią kadencję.

3. Kierownik UTW może pełnić swoją funkcję maksymalnie przez dwie kolejne kadencje.

4. W UTW działa, jako organ doradczy i opiniotwórczy, Rada Programowo-Organizacyjna (zwana dalej „Radą”) licząca 5 osób, wybierana na dwa lata przez ogół Słuchaczy UTW w wyborach tajnych; zwykłą większością głosów. W skład Rady wchodzą:
- Przewodniczący Rady
- Wiceprzewodniczący Rady
- Sekretarz Rady
- dwóch Członków Rady.

5. Funkcje poszczególnych członków Rady zostaną określone podczas pierwszego posiedzenia Rady.

6. Do obowiązków Kierownika UTW należy:
- organizowanie i kierowanie działalnością UTW we współpracy z Dyrektorem MOK,
- nadzór merytoryczny i organizacyjny nad funkcjonowaniem UTW,
- przygotowywanie rocznych programów i sprawozdań z działalności UTW,
- współpraca z Radą Programowo-Organizacyjną w sprawach związanych z działalnością UTW,
- reprezentowanie UTW na zewnątrz,
- nadzorowanie zgodności działalności UTW z przepisami prawa i Statutem MOK,
- przekazywanie Słuchaczom informacji na temat programu i metod prowadzenia zajęć,
- prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi Dyrektora MOK.

7. Do zadań Rady Programowo-Organizacyjnej należy:
- reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności Słuchaczy UTW,
- ścisła współpraca z Kierownikiem przy ustalaniu ogólnych kierunków działań UTW,
- współuczestniczenie w opracowywaniu rocznego programu merytorycznego UTW,
- inicjowanie i organizowanie dodatkowych form działania.

 

III. Kryteria naboru Słuchaczy

 

1. Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzyrzecu Podlaskim może zostać każdy, kto zakończył już karierę zawodową (emeryt, rencista, również bezrobotny 55+) i pragnie poszerzyć swą wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym bez względu na poziom formalnego wykształcenia. 

2. Zapisując się na UTW Słuchacz akceptuje Regulamin Organizacyjny.

3. Akceptując Regulamin Słuchacz daje prawo do nagrywania i fotografowania swojej osoby podczas zajęć oraz rozpowszechniania wizerunku w:
   a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej MOK
   b) telewizji
   c) prasie
   d) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.

4. Słuchacz w każdym momencie może wycofać zgodę na wykorzystanie wizerunku bez podania przyczyny.

5. Wymagane dokumenty:
     a) wypełniona deklaracja przystąpienia do UTW (wzór deklaracji stanowi Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego)
     b) dowód wpłaty za opłatę semestralną
     c) dowód wpłaty za zajęcia fakultatywne wybrane przez Słuchacza (wysokość opłaty zależna od rodzaju zajęć i liczebności grupy).


IV. Słuchacze UTW

1. Słuchacze UTW mają prawo do:
    a) udziału w spotkaniach ogólnych i odbywających się tam głosowaniach,
    b) udziału we wszystkich rodzajach zajęć prowadzonych zgodnie z realizowanym programem i przyjętymi zasadami płatności,
    c) inicjowania nowych form działalności programowych i twórczych,
    d) zgłaszania swoich uwag i wniosków do Kierownika UTW.

2. Słuchacze UTW są zobowiązani do:
    a) uczestnictwa w minimum 3 stałych cyklach zajęć i wszystkich wykładach organizowanych przez UTW,
    b) stosowania się do postanowień Regulaminu Organizacyjnego UTW,
    c) przestrzegania ustaleń Rady UTW i Dyrektora MOK,
    d) dotrzymywania terminów wnoszenia ustalonych opłat i częściowych odpłatności,
    e) dbałości o dobre imię UTW.

3. Słuchacz UTW może być skreślony z listy Słuchaczy, jeśli: 
    a) nie wniesie wymaganych opłat w ustalonych terminach, 
    b) nie przestrzega postanowień Regulaminu Organizacyjnego UTW.

4. Zaleganie z opłatami, co najmniej za jeden semestr i łamanie postanowień Regulaminu skutkuje skreśleniem z listy Słuchaczy.

5. W uzasadnionych przypadkach decyzja o skreśleniu Słuchacza z listy może być anulowana przez Radę i Kierownika UTW.

6. W przypadku rezygnacji z zajęć organ prowadzący nie zwraca wniesionych wcześniej opłat.

7. Przystąpienie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzyrzecu Podlaskim po rozpoczęciu zajęć nie zwalnia Słuchacza z wniesienia opłat w pełnej wysokości.


V. Organizacja pracy


1. Podstawą działalności UTW jest program zajęć obejmujący jeden rok akademicki, który trwa od 1 października do 15 czerwca danego roku kalendarzowego (za wyjątkiem zajęć inauguracyjnych).

2. Warunkiem utworzenia poszczególnych zajęć w ramach UTW jest udział grupy minimum 12 Słuchaczy.

2. Program zajęć opracowuje Kierownik i Rada UTW w uzgodnieniu z ogółem Słuchaczy.

3. W terminie 30 dni po zakończeniu roku akademickiego Kierownik składa Dyrektorowi MOK sprawozdanie z działalności merytorycznej UTW.

4. Roczne sprawozdanie merytoryczne Kierownik składa ogółowi Słuchaczy i Radzie na pierwszym spotkaniu nowego roku akademickiego, lecz nie później niż do końca października danego roku kalendarzowego.

 

VI. Finanse


1. Działalność UTW z założenia jest częściowo finansowana przez Słuchaczy w postaci:
    a) opłaty semestralnej (czesne),
    b) opłaty za zajęcia fakultatywne,
    c) częściowego pokrywania kosztów związanych z wyjazdami do kina, teatru, na wycieczki, itp.

2. Innymi źródłami finansowania działalności UTW są:
    a) środki planowane w budżecie Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim na działalność UTW,
    b) dobrowolne wpłaty wnoszone indywidualnie przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, z jednoznacznym przeznaczeniem na działalność UTW,
    c) dotacje, darowizny, projekty i programy tematyczne, itp.

3. Wysokość opłat wnoszonych przez Słuchaczy jest ustalona przez Dyrektora MOK.

4. Wszystkie decyzje finansowe UTW muszą uzyskać akceptację Dyrektora MOK.

5. Kierownik UTW we współpracy z Radą Programowo-Organizacyjną ma obowiązek do 30 września każdego roku przedstawić Dyrektorowi MOK wstępną kalkulację kosztów na kolejny rok akademicki.


VII. Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe słuchaczy przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO, a ich administratorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski reprezentowany przez Dyrektora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie, tel. 604292696  lub poprzez e-mail: info@dn.net.pl.

2. Administrator przetwarza dane osobowe słuchaczy na podstawie:
    - art. 6 ust. 1 b) RODO – w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
    - art. 6 ust. 1 c) RODO - w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z treści ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu MOK w Międzyrzecu Podlaskim.

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach UTW.

4. Każdemu słuchaczowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe słuchaczy będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji lub innych przepisów prawa.

6. Dane osobowe słuchaczy mogą być przekazywane wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności.

7. Dane osobowe słuchaczy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.

 

VIII. Postanowienia końcowe:


1. Dyrektor MOK udostępni obiekty i urządzenia techniczne do realizacji zajęć programowych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólne Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

3. Niniejszy Regulamin Organizacyjny obowiązuje po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora MOK.

 

Regulamin Organizacyjny do pobrania

 

DEKLARACJA SŁUCHACZA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Polecamy
Międzyrzec Podlaski Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa Serwis taneczny Zbigniewa Sieduszewskiego Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Międzyrzec Podlaski - Twoje miasto ONLINE Fakty, Kultura, Sport, Informator WAŻNE INFORMACJE I WYDARZENIA W BIALA24.PL

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. +48 83 371 78 07, fax: +48 83 371 23 79
e-mail: kultura@miedzyrzec.pl, godziny pracy administracji: poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

© 2024 Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Created by: 4interactive